ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в 

"Майсторлък" ЕООД

(„Политика за поверителност“)

 

"Майсторлък" ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт www.nojovete.bg

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт www.nojovete.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на https://nojovete.bg и има регистрация на https://nojovete.bg.Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта www.nojovete.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни. 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Майсторлък ” ЕООД („nojovete.bg”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204951634, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

 

Потребителите на сайта също така имат възможност да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта можете да се свържете с нас по най-удобния за Вас начин - по имейл ([email protected]), на адрес: гр. Варна , ул. "Рали Мавридов" 35 или на тел. +359888039850 и да заявите това свое желание.

 

1.            Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1.      В зависимост от конкретните цели и основания „Майсторлък ” ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на сайт NOJOVETE.BG и клиента:

        три имена, адрес за доставка, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 

        данни, събирани при плащане, направено към NOJOVETE.BG, по начина, посочен в Общите условия на www.nojovete.bg;

        данни от профила ви за достъп до www. nojovete.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;

        адрес за доставка;

        информация за домакинството, семейно положение, демографска информация и други данни, които ни предоставяте, когато доброволно участвате в наши проучвания, или друга обратна връзка, която ни предоставяте във връзка с ползваните и закупените продукти, услуги или за предпочитанията за услугите, които ви предоставяме.

Б) Данни, изготвени и генерирани от NOJOVETE.BG в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

        номер на поръчка, номер на доставка;

        данни, необходими за изготвяне на фактурите за плащане;

        посетителите на NOJOVETE.BG;

        IP адрес при посещение на уебсайта ни;

        данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

1.2.      Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или  изпълнение на договора за покупка на стоки. 

NOJOVETE.BG обработва данните Ви за следните цели:

        Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка на стоки;

        предоставяне на карта за програма "Лоялен клиент".

        Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за извършените от Вас покупки по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

        Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта при заявено клиентско желание;

        Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и NOJOVETE.BG от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица), стойност по фактури. Разяснение на фактури и предоставяне на справки за закупени продукти/ услуги;

        Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

        Техническо съдействие за създаване на акаунт/и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни, Спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта за лоялност

Б) В изпълнение на свои законови задължения, NOJOVETE.BG обработва данните Ви за следните цели:

        Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

        Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението и услугите; 

        За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 

В) NOJOVETE.BG обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

        За директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

Г) NOJOVETE.BG обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси:

        Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг – NOJOVETE.BG използва частично автоматизирани алгоритми и методи за оценяване и анализ на някои аспекти от потреблението на клиентите, като например ползвани услуги, направени покупки и изразени предпочитания с цел: - отправяне на оферти за продажба, за предоставяне на нови услуги и/или за изменение в условията на вече използвани услуги от клиент с цел по ефективното им използване, както и  - измерване и оценка на ефективността на рекламата ни с оглед адаптиране и оптимизиране на рекламното съдържание към нуждите на клиентите ни; - подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на NOJOVETE.BG; - получаване и /или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

        Подробен анализ на данните за потреблението, предпочитанията и поведението на клиентите (автоматична обработка в криптиран вид) – NOJOVETE.BG извършва посочения анализ, използвайки данните анонимно и във вид, който не позволява лесна идентификация на субекта на данни или същата е невъзможна, с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си листа. Анализът на поведението на определени типове клиенти, разделени по различни критерии, като, но не само пол, възраст, местоживеене, би могло да послужи до предлагане на нови продукти, които максимално да отговорят на нуждите на настоящи и бъдещи клиенти. Посоченият анализ може да се използва и за подобряване на обслужването на клиентите, чрез разработване на подходи за контакт, преструктуриране на вътрешните функционални звена в компанията, които ги обслужват, а понякога и с цел предотвратяване на измами, водещи до финансови загуби за NOJOVETE.BG. 

        Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид -NOJOVETE.BG извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от стоки и услуги и за подобряване на обслужването на клиентите. 

2.            Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 

2.1.      Обработващи лични данни, които въз основа на договор с NOJOVETE.BG – обработват личните Ви данни от името на NOJOVETE.BG или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 

        Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;

        Лица, които по възлагане на NOJOVETE.BG поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

        Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

        Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата;

        Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

2.2.      Други администратори на лични данни, на които NOJOVETE .BG предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от NOJOVETE .BG предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3.            За какъв срок се съхраняват личните Ви данни  

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга/лизинг на устройство се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и покупки на стоки се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от NOJOVETE .BG за срок от 6 месеца. 

NOJOVETE .BG може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

4.     Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от NOJOVETE .BG 

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1.      да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от NOJOVETE .BG информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;

4.2.      да изискате да се заличаткоригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

4.3.      да възразите пред NOJOVETE .BG по всяко ВРЕМЕ срещу обработването на личните Ви данни:

       при наличие на законово основаниеза това;

 

       за целите на директния маркетинг.

4.4.      да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;

5.     Може ли да откажете предоставянето на лични данни на NOJOVETE .BG и какви са последиците от това ?

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги/стоки в съответствие с законовите ни задължения, NOJOVETE .BG се нуждае от определени данни. 

Непредоставянето на следните данни препятства възможността NOJOVETE .BG да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

        три имена,  адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; 

        данни, събирани при плащане, направено към NOJOVETE .BG, по начина, посочен в Общите условия за онлайн пазаруване на www.nojovete.bg

        данни от профила ви за достъп до www.nojovete.bg